Ekspertyzy

Bagiński W., Brauze T., Zieliński J., Borsuk. 1993. Dokumentacja projektowanego rezerwatu ornitologicznego „Mała Kępa Ostromecka”. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Bagiński W., Brauze T., Zieliński J. 1994. Rozpoznanie awifaunistyczne doliny Wisły między Solcem Kujawskim a Świeciem na terenach zalewowych w granicach województwa bydgoskiego. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Rutkowski L., Brauze T., Neubauer G. 2002. Tereny zalewowe Wisły pomiędzy Dybowem a Przyłubiem. Standardowy Formularz Danych Natura 2000.

Rutkowski L., Brauze T., Neubauer G. 2002. Tereny zalewowe Wisły pomiędzy Nieszawą a ujściem Drwęcy. Standardowy Formularz Danych Natura 2000.

Rutkowski L., Neubauer G., Buszko J., Brauze T., Przystalski A., Chylarecki P. 2002 Dolina Wisły pomiędzy Włocławkiem a Nieszawą. Standardowy Formularz Danych Natura 2000.

Buszko J., Przystalski A., Brauze T., Kasprzyk K. 2004. Waloryzacja faunistyczna obszarów przyrodniczo wrażliwych województwa kujawsko-pomorskiego (I etap). Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Buszko J., Przystalski A., Brauze T., Kasprzyk K. 2005. Waloryzacja faunistyczna obszarów przyrodniczo wrażliwych województwa kujawsko-pomorskiego (II etap). Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Bagiński W. Brauze T. 2006. Ochrona lęgowisk i terenów cennych dla ptaków wodnych i błotnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim – I etap. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Brauze T,. Kasprzyk K. 2006. Analiza występowania gatunków o znaczeniu wspólnotowym na obszarze Nadleśnictwa Cierpiszewo. Nadleśnictwo Cierpiszewo.

Brauze T,. Kasprzyk K. 2006. Analiza występowania gatunków o znaczeniu wspólnotowym na obszarze Nadleśnictwa Gniewkowo. Nadleśnictwo Gniewkowo.

Paszek I., Załuski T., Cyzman W., Igalińska A., Puchałka R., Przystalski A., Kasprzyk K., Brauze T., Marszelewski W., Chutkowski K., Juśkiewicz W., Orlikowski R., Modrzejewska M., Rapacka-Gackowska A. 2006. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 „Błota Rakutowskie” (PLB 04001), Województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat Włocławski, gminy Baruchowo i Kowal, Plan ochrony na okres 01.01.2007-31.12.2026. ViTiS Iwona Peszek, Bydgoszcz.

Przystalski A., Brauze T. 2006. Ocena oddziaływania przepraw mostowych koło Torunia i Grudziądza na faunę Obszaru Specjalnej Ochrony Dolina Dolnej Wisły (PLB040003). RDOŚ Bydgoszcz.

Przystalski A., Brauze T., Kasprzyk K., Leszczyński M. 2007. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków kręgowców na obszarze projektowanej autostrady A1 na odcinku Toruń-Kutno (152-240 km). RDOŚ Bydgoszcz.

Przystalski A., Brauze T. 2007. Inwentaryzacja gatunków kręgowców wykonana w ramach „Powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory” w Nadleśnictwie Toruń. Nadleśnictwo Toruń.

Przystalski A., Brauze T. 2007. Inwentaryzacja gatunków kręgowców wykonana w ramach „Powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory” w Nadleśnictwie Gniewkowo. Nadleśnictwo Gniewkowo.

Przystalski A., Brauze T., Kasprzyk K. 2007. Wstępna analiza walorów ornitologicznych toruńskiego odcinka Wisły Natura 2000. UMK, Toruń.

Przystalski A., Brauze T. 2007 (?). Raport o oddziaływaniu na środowisko. Inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna odcinka w km 94+655÷95+760 – przeprawa mostowa na Wiśle koło Grudziądza.

Brauze T. 2008. Monitoring ptaków lęgowych na terenie Ostoi Nadgoplańskiej PLB 040004 oraz w okolicach projektowanej odkrywki Tomisławice. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Poznaniu.

Brauze T. 2008. Tworzenie miejsc gniazdowania dla nurogęsia Mergus merganser w postaci skrzynek lęgowych oraz czynniki determinujące stopień ich zasiedlania na obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Wisły (plb040003) w powiecie toruńskim. UMK Toruń & OZB Toruń.

Brauze T. 2008. Stan wiedzy o awifaunie obszaru planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych Żuromin II (gmina Żuromin, powiat żuromiński, województwo mazowieckie). BPiWP Proeko.

Brauze T. 2008. Ocena wstępna (screening) walorów ornitologicznych obszaru planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych „Żuromin II Nowy” (gmina Kuczbork Osada, powiat żuromiński, województwo mazowieckie). BPiWP Proeko.

Brauze T. 2009. Roczny monitoring ornitologiczny terenu planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych Żuromin II (gmina Żuromin, powiat żuromiński, województwo mazowieckie). RDOŚ Bydgoszcz.

Przystalski A., Brauze T., Kasprzyk K. 2009. Monitoring fauny kręgowców występujących w strefie oddziaływania projektowanej Trasy Wschodniej w Toruniu. EKO-OPINIA, Mała Nieszawka.

Brauze T., Bagiński W. 2009. Monitoring ptaków lęgowych na terenie Ostoi Nadgoplańskiej PLB 040004 oraz w okolicach projektowanej odkrywki Tomisławice w 2009 roku. RDOŚ Bydgoszcz i RDOŚ Poznań.

Brauze T., Kurkowski Ł. 2009. Roczny monitoring ornitologiczny terenu planowanej lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych ŻUROMIN II – NOWY (gmina Kluczbork Osada, powiat żuromiński, województwo mazowieckie). RDOŚ Warszawa.

Brauze T. 2010. Ocena oddziaływania na potencjalną awifaunę planowanego przedsięwzięcia „Budowa Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu przy ul. Łokietka 5”. RDOŚ Toruń.

Brauze T. 2011. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz systemu grzewczego w miejscowości Damasławek. RDOŚ Poznań.

Brauze T. 2011. Roczny monitoring ornitologiczny terenu planowanej lokalizacji masztów elektrowni wiatrowych na południe od Warlubia. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T. 2011. Oddziaływanie przedsięwzięcia eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Adamowo – MK” na awifaunę potencjalną i herpetofaunę potencjalną. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T. 2011.Ocena oddziaływania planowanej termomodernizacji pięciu kompleksów budynków szkolnych w Toruniu na awifaunę potencjalną wraz z zaleceniami i działaniami kompensującymi. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T. 2011. Opinia dotycząca możliwości bezpiecznej dla ptaków lęgowych wycinki drzew na obszarze inwestycji Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu dz. nr 3 i 161 ob. 1 przy ul. Gagarina 1-15. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł., Stopiński P. 2011. Inwentaryzacja ornitologiczna Ostoi Nadgoplańskiej PLB 040004 wraz ze sprawozdaniem i opracowaniem wyników badań. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2012. Sprawozdanie z wykonanego nadzoru ornitologicznego przeprowadzonego na 31 budynkach zlokalizowanych w Inowrocławiu i regionie objętych decyzją DOP-OZGIZ.6401.03.77.2012dł. wydaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie dla Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu. GDOŚ Warszawa.

Brauze T., Goliasz P. 2012. Ocena wstępna – screening – walorów ornitologicznych obszaru planowanej lokalizacji farmy wiatrowej, położonej w pobliżu miejscowości Trzebcz Szlachecki, Zegartowice, Parowa Falęcka, Żygląd i Staw w gminach Papowo Biskupie i Kijewo Szlacheckie w województwie kujawsko-pomorskim. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T. 2012. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca możliwości bezpiecznej dla ptaków lęgowych wycinki drzew na obszarze planowanej budowy pawilonu usługowo-handlowego przy zbiegu ulic Turystycznej i Na Przełaj w Toruniu. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2013. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji ścian budynków należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na podstawie potencjalnego gniazdowania chronionych gatunków ptaków. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2013. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca zakresu prac kompensacyjnych oraz możliwości przedłużenia zabezpieczania potencjalnych miejsc lęgowych ptaków na ścianach budynków należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2013. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji ścian budynków należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na podstawie gniazdowania chronionych gatunków ptaków. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2013. Sprawozdanie z nadzoru ornitologicznego wykonanego w okresie od sierpnia do września 2013 roku przeprowadzonego na 31 budynkach należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T. 2014. Ocena wariantów przebiegu Trasy Wschodniej na obszarze Torunia w kontekście wartości ornitologicznych i zagrożeń awifauny lęgowej. EPRO, Mikulska Aldona. Toruń.

Brauze T., Zieliński J. 2014. Sprawozdanie z nadzoru ornitologicznego wykonanego w okresie od sierpnia do września 2013 roku przeprowadzonego na 3 budynkach należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2014. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji ścian budynków należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na podstawie potencjalnego gniazdowania chronionych gatunków ptaków. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2014. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca możliwości zamknięcia przed sezonem lęgowym otworów wlotowych do stropodachów i szczelin w budynkach oraz określenia zakresu kompensacji – dotyczy budynków ujętych w decyzji RDOŚ w Bydgoszczy nr WPN.6401.1.148.2013.MO.2 z 13.08.2013r. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2014. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji oraz napraw ścian budynków należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na podstawie gniazdowania chronionych gatunków ptaków. RDOŚ, Bydgoszcz.

Doboszewski P., Brauze T. 2014. Uaktualnienie monitoringu ornitologicznego zespołu elektrowni wiatrowych Żuromin II w gm. Lubowidz. RDOŚ Warszawa.

Brauze T., Goliasz P., Piotrowski M., Zieliński J., Kurkowski Ł. 2014. Inwentaryzacja awifauny i monitoring ornitologiczny Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie  PLB040001 i rezerwatu przyrody Bagno Głusza wykonane w latach 2013 -2014. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T. 2014. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca możliwości bezpiecznego dla ptaków wycięcia klonu zwyczajnego Acer platanoides przy ulicy Żółkiewskiego 31 w Toruniu oraz wpływu wycinki na awifaunę. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T. 2014. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca możliwości bezpiecznego dla ptaków wycięcia robinii akacjowej Robinia pseudoacacia przy ulicy Żółkiewskiego 31 w Toruniu oraz wpływu wycinki na awifaunę. RDOŚ, Bydgoszcz.

Przystalski A., Brauze T., Kasprzyk K. 2011-2014. Badania zmian wybranych gatunków fauny doliny Wisły w rejonie budowy mostu drogowego w Toruniu. Badania realizowane na mocy porozumienia UM Toruń – UMK.

Brauze T. 2015. Uwagi dotyczące koncepcji planu zagospodarowania otoczenia mostu im. Elżbiety Zawadzkiej na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły w kontekście wpływu na awifaunę. EKO-OPINIA, Mała Nieszawka.

Brauze T., Zieliński J. 2015. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji ścian budynków należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na podstawie potencjalnego gniazdowania chronionych gatunków ptaków. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2015. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji oraz napraw ścian budynków (2016 rok) należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na podstawie gniazdowania chronionych gatunków ptaków. RDOŚ Bydgoszcz.

Brauze T., Zieliński J. 2015. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji ścian budynku poczty przy ulicy Jerzego Rupniewskiego 13 w Bydgoszczy na podstawie potencjalnego gniazdowania chronionych gatunków ptaków. RDOŚ Bydgoszcz.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł. 2015. Monitoring Ptaków Lęgowych Na Terenie Ostoi Nadgoplańskiej (PLB040004) Oraz W Okolicach Odkrywki „Tomisławice” – Rok 2015. RDOŚ Bydgoszcz, RDOŚ Poznań.

Brauze T. 2015. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji obiektów budowlanych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na podstawie potencjalnego i rzeczywistego gniazdowania chronionych gatunków ptaków. RDOŚ Bydgoszcz.

Brauze T. 2015. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków termomodernizacji dwóch obiektów budowlanych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. RDOŚ Bydgoszcz.

Brauze T. 2015. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków prac remontowo-budowlanych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej na podstawie potencjalnego gniazdowania chronionych gatunków ptaków. RDOŚ Bydgoszcz.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł., Stopiński P. 2015. Monitoring wpływu O/Drzewce na ptaki wodno-błotne będące przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. ReNatura Kompensacje Przyrodnicze, Toruń.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł., Stopiński P. 2015. Monitoring gatunków ptaków objętych działaniami kompensacyjnymi. Monitoring stanu przed wykonaniem kompensacji – rok 2015. ReNatura Kompensacje Przyrodnicze, Toruń.

Brauze T., Goliasz P., Stopiński P. 2015. Nadzór przyrodniczy nad likwidacją siedliska płazów w celu prowadzenia rekultywacji wyrobiska pokopalnianego w kierunku wodnym w obrębie Janiszew i Głowy, gmina Brudzew poprzez kształtowanie czaszy zbiornika oraz budowę kanałów i jazu. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna, Turek.

Brauze T., Zieliński J. 2016. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca warunków napraw oraz termomodernizacji ścian budynków należących do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy na podstawie potencjalnego gniazdowania chronionych gatunków ptaków w 2016 roku. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Kasprzyk K. 2016. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dotycząca warunków prac remontowo-budowlanych dawnego budynku szkoły podstawowej w Paterku. RDOŚ, Bydgoszcz.

Brauze T., Jankowski M., Goliasz P., Kamiński D., Kurkowski Ł., Stopiński P. 2016. Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu ich skutecznej ochrony. Brodnicki Park Krajobrazowy.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł. 2016. Monitoring ptaków lęgowych na terenie Ostoi Nadgoplańskiej (PLB040004) oraz w okolicach odkrywki „Tomisławice” – Rok 2016. ReNatura Kompensacje Przyrodnicze, Toruń.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł., Stopiński P. 2016. Monitoring wpływu O/Drzewce na ptaki wodno-błotne będące przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. ReNatura Kompensacje Przyrodnicze, Toruń.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł., Stopiński P. 2016. Monitoring gatunków ptaków objętych działaniami kompensacyjnymi. Monitoring stanu przed wykonaniem kompensacji – rok 2016. ReNatura Kompensacje Przyrodnicze, Toruń.

Brauze T. 2017. Ekspertyza ornitologiczna dotycząca rozbudowy i modernizacji budynku basenu oraz zagospodarowania terenów przyległych przy ulicy Bażyńskich w Toruniu. MD Polska sp. z o. o., Szczecin.

Brauze T., Rutkowski L. 2017. Ekspertyza faunistyczna i botaniczna dotycząca przebudowy i rozbudowy ulicy Chrzanowskiego w Toruniu. EMDROG, Toruń.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł. 2017. Monitoring ptaków lęgowych na terenie Ostoi Nadgoplańskiej (PLB040004) oraz w okolicach odkrywki „Tomisławice” – Rok 2016. ReNatura Kompensacje Przyrodnicze, Toruń.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł., Stopiński P. 2017. Monitoring wpływu O/Drzewce na ptaki wodno-błotne będące przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. ReNatura Kompensacje Przyrodnicze, Toruń.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł., Stopiński P. 2017. Monitoring gatunków ptaków objętych działaniami kompensacyjnymi. Monitoring stanu przed wykonaniem kompensacji – rok 2016. ReNatura Kompensacje Przyrodnicze, Toruń.

Brauze T., Goliasz P. Rutkowski L. 2017. Ekspertyza faunistyczna i botaniczna dotycząca rozbudowy ulicy Włocławskiej w Toruniu. EMDROG, Toruń.

Brauze T., Jankowski M, Kamiński D., Kurkowski Ł., Markiewicz M., Mendyk Ł., Stopiński P., Szumińska D.  2017. Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego. FENeco, Inowrocław.