Publikacje

Bagiński W., Brauze T., Mikusek A., Zieliński J. 1994. Znaczenie Wisły w województwie bydgoskim dla awifauny. Komunikat z konferencji „Problemy przyszłego zagospodarowania i wykorzystania Dolnej Wisły” 17-18 listopad 1994 r., Bydgoszcz.

Bagiński W., Brauze T., Zieliński J. 1997. Znaczenie podbydgoskiego odcinka Wisły dla ptaków. W: Materiały z polsko-niemiecko seminarium: Dynamika populacji i  ochrona rzadkich gatunków ptaków we wschodnich Niemczech i zachodniej Polsce. Łagów Lubuski 21-23. 03. 1997.

Chylarecki P., Nowicki W., Bagiński W., Brauze T., Cenian Z., Półtorak W., Zieliński P. 1998. Koncepcja zagospodarowania Dolnej Wisły. Część I – Odcinek od stopnia Włocławek do morza. Charakterystyka przyrodnicza (Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego). Część E – Charakterystyka awifauny. PAN, Warszawa.

Brauze T. 2001. Zmiany w składzie gatunkowym awifauny lęgowej rezerwatu „Kępa Bazarowa” badanej w latach 1956-1961 i 1993-1995. W: Indykiewicz P., Barczak T., Kaczorowski G. (red.) Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. NICE, Bydgoszcz: 206-208.

Neubauer G. Brauze T., Lemantowicz M. 2001. Występowanie kląskawki (Saxicola torquata) w Kotlinie Toruńskiej i Płockiej w latach 1990-2000. Przegląd Przyrodniczy 12: 151-155.

Brauze T., Zieliński J. 2003. Intrapersonalne i interpersonalne różnice pomiędzy wynikami ilościowych badań zimowych nad awifauną wybranych gatunków krukowatych Corvidae w zieleni miejskiej. Materiały Konf. „Zoologia na progu XXI wieku”, Toruń: 96-97.

Brauze T. 2003. Wodno-błotna awifauna lęgowa starorzeczy na terasie zalewowej Wisły między Solcem Kujawskim a Ciechocinkiem. Materiały Konf. „Zoologia na progu XXI wieku”, Toruń: 95.

Brauze T. 2003. Awifauna lęgowa zrębów południowo-wschodniej części Puszczy Bydgoskiej. Materiały Konf. „Zoologia na progu XXI wieku”, Toruń: 96.

Brauze T., Zieliński J. 2004. Bogactwo gatunkowe i wykrywalność gatunków awifauny zimowej na niewielkich powierzchniach zieleni miejskiej. W: Indykiewicz P., Barczak T. (red.) Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. LOGO, Bydgoszcz: 531-536.

Brauze T. 2004. Species diversity of breeding waterbirds of oxbow lakes on the flood terrace of the Vistula river between Ciechocinek and Solec Kujawski. Zoologica Poloniae 49, 1-4: 211-218.

Brauze T. Neubauer G. 2004. Zimowe obserwacje krakwy Anas strepera w Kotlinie Toruńskiej. Przegląd Przyrodniczy 15: 216.

Brauze T., Łukasik D., Neubauer G., Sekcja Ornitologiczna KNB UMK, Zagalska-Neubauer M., Zieliński J. 2005. Zimowanie bielika Haliaeetus alibicilla na podtoruńskim odcinku Wisły w latach 2003/2004 oraz 2004/2005. Materiały Konf. „Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy”. Olsztyn: 159.

Brauze T., Zieliński J. 2005. Liczebność ptaków wodnych i błotnych na odcinku rzeki Wisły między Włocławkiem a Świeciłem podczas spływów przeprowadzonych wiosną 2004 roku. Materiały Konf. „Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy”. Olsztyn: 215-216.

Brauze T., Zieliński J. 2005. Wpływ linii kolejowych na leśną awifaunę lęgową. Materiały Konf. „Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy”. Olsztyn: 217-218.

Brauze T. 2005. Awifauna lęgowa dojrzałego łęgu wierzbowo-topolowego w rezerwacie „Kępa Bazarowa” w Toruniu. Przegląd Zoologiczny 49, 3-4: 95-105.

Brauze T. Zieliński J. 2006. Are winter species composition and abundance censuses of birds in small urban green areas comparable? Acta Ornithologica 41, 2: 93-101.

Kurkowski Ł., Brauze T. 2006. Pierwsze stwierdzenie pliski cytrynowej Motacilla citreola i prawdopodobny lęg samca tego gatunku z samicą pliszki żółtej Motacilla flava na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Przegląd Przyrodniczy 17, 1-2: 136-137.

Kurkowski Ł., Brauze T. 2006. Orzechówka Nucifraga caryocatactes gatunkiem lęgowym w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Przegląd Przyrodniczy 17, 1-2: 133.

Brauze T. 2007. Liczebność i preferencje środowiskowe jarzębatki Sylvia nisoria na terasie zalewowej dolnej Wisły. Notatki Ornitologiczne 48: 1-10.

Brauze T., Kurkowski Ł. 2007. Zmienność bogactwa i składu gatunkowego awifauny zimowej w zróżnicowanych środowiskach miasta Torunia. Mat. Konf. „Ogólnopolski Kongres Zoologiczny, Zmienność – Adaptacja – Ewolucja”. Olsztyn: 113.

Brauze T., Podsiad M. 2007. Awifauna lęgowa obszarów leśnych po 13 latach od wielkiego pożaru w południowo-wschodniej części Puszczy Bydgoskiej. Mat. Konf. „Ogólnopolski Kongres Zoologiczny, Zmienność – Adaptacja – Ewolucja”. Olsztyn: 114.

Brauze T., Zieliński J. 2008. The possibility of application of Sørensen and Renkonen indexes in the study of winter avifauna in small plots of the urban green areas. Ecological Questions 10: 57-61.

Brauze T., Kurkowski Ł. 2008. Czynniki środowiskowe determinujące podobieństwo składu gatunkowego zimowych zespołów ptaków miasta Torunia. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna Miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „Pomorze” Bydgoszcz: 44-55.

Brauze T. 2009. Liczebność i rozmieszczenie siniaka Columba oenas w starodrzewach południowo-wschodniej części Puszczy Bydgoskiej. W: Polak M, Wiącek J. (red.). Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Ptaki – Środowisko – Zagrożenia. Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Ornitologicznej oraz Zjazdu Sekcji Ornitologicznej PTZool., ss. 21. UMCS & Uniw. Przyr. & Lubelskie Tow. Ornit., Lublin.

Brauze T., Kurkowski Ł. 2009. Znaczenie nieużytków dla awifauny krajobrazu rolniczego. W: Polak M, Wiącek J. (red.). Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Ptaki – Środowisko – Zagrożenia. Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Ornitologicznej oraz Zjazdu Sekcji Ornitologicznej PTZool., ss. 22-23. UMCS & Uniw. Przyr. & Lubelskie Tow. Ornit., Lublin.

Górniak D., Brauze T. 2009. Skład gatunkowy i zagęszczenia par lęgowych sikor w drzewostanach sosnowych Puszczy Bydgoskiej. W: Polak M, Wiącek J. (red.). Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna w 190 rocznicę urodzin Władysława Taczanowskiego, Ptaki – Środowisko – Zagrożenia. Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Ornitologicznej oraz Zjazdu Sekcji Ornitologicznej PTZool., ss. 43. UMCS & Uniw. Przyr. & Lubelskie Tow. Ornit., Lublin.

Brauze T. 2009. Największe stado kormoranów Phalocrocorax carbo na śródlądziu Polski w okresie migracji. Kulon 14: 126-127.

Zieliński J. & Brauze T. 2009. Rozmieszczenie, liczebność oraz zagrożenia ptaków lęgowych koryta dolnej Wisły pomiędzy Włocławkiem a Świeciem. Notatki Ornitologiczne 50: 165-178.

Mokwa T., Brauze T., Zieliński J. 2010. Dolina Dolnej Wisły. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki: 153-155.

Przystalski A., Brauze T., Kasprzyk K. 2010. Vertebrate fauna of the Toruń Valley. Ecological Questions 13: 35-47.

Brauze T. 2011. Preferencje środowiskowe piegży Sylvia curruca w borach sosnowych Puszczy Bydgoskiej. W: Kalisińska E, Wysocki D., Jarska K. (red.). Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w życiu człowieka” oraz XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Szczecin: 13.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł. 2011. Breeding birds of open ruderal areas in the city of Toruń (Poland). In: Indykiewicz P., Jerzak L., Böhner J., Kavanagh B. (eds.). Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP, Bydgoszcz: 367-383.

Brauze T. 2012. Tree-stand age preferences of breeding Lesser Whitethroats Sylvia curruca in a forest in Central Poland. Bird Study 59: 376-379.

Brauze T. Goliasz P., Kurkowski Ł. 2012. Wpływ liczby i terminów kontroli w metodzie atlasowej na wyniki bogactwa i składu gatunkowego miejskiej awifauny lęgowej. Konferencja naukowa „Ptaki Miast” Zielona Góra, 14-16 września 2012. Abstrakty: 7-8.

Brauze T. 2012. Proposal for a new notation in bird field surveys with the territory mapping method for birds. Ecological Questions 16: 119-120.

Hajdrych J., Szumiło E., Falkowska L., Grajewska A., Meissner W., Bzoma S., Przystalski A., Brauze T. 2013. Kumulacja rtęci w tkankach i narządach mewy srebrzystej (Larus argentatus) zamieszkującej rejon Zatoki Gdańskiej. W: Falkowska L. (red.). Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: 139-145.

Grajewska A., Falkowska L., Szumiło-Pilarska E., Hajdrych J., Szubska M., Frączek T., Meissner W., Bzoma S., Bełdowska M., Przystalski A., Brauze T. 2015. Mercury in the eggs of aquatic birds from the Gulf of Gdansk and Wloclawek Dam (Poland). Environmental Science and Pollution Research 22: 9889-9898. DOI: 10.1007/s11356-015-4154-y

Tryjanowski P., Skórka P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Indykiewicz P. Myczko Ł., Kunysz P., Kawa P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki. D. 2015. Urban and rural habitats differ in number and type of bird feeders and in bird species consuming supplementary food. Environmental Science and Pollution Research 22: 15097-15103 DOI 10.1007/s11356-015-4723-0

Tryjanowski P., Sparks T.H., Biaduń W., Brauze T., Hetmański T., Martyka R., Skórka P., Indykiewicz P. Myczko Ł., Kunysz P., Czyż S., Czechowski P., Polakowski M., Zduniak P., Jerzak L., Janiszewski T., Goławski A., Duduś L., Nowakowski J.J., Wuczyński A., Wysocki. D. 2015. Winter Bird Assemblages in Rural and Urban Environments: A National Survey. PLOSone DOI: 10.1371/journal.pone.0130299

Brauze T., Zieliński J. 2016. Do Forest Birds Take the Risk of Feeding in an Open Area in Winter? Experiment with Extra Food Gradually Moved Away from the Edge of the Forest Into the Open Area. Russian Journal of Ecology 47: 200-206.

Tryjanowski P., Møller A.P., Morelli F., Biaduń W., Brauze T., Ciach M., Czechowski P., Czyż S., Dulisz B., Goławski A., Hetmański T., Indykiewicz P. Mitrus C., Myczko Ł., Nowakowski J.J., Polakowski M., Takacs V., Wysocki D., Zduniak P. 2016. Urbanization affects neophobia and risk-taking at bird-feeders. Scientific Reports 6: 28575/DOI: 10.1038/srep28575

Brauze T., Zieliński J. 2019. Intrapersonal and interpersonal differences in results of quantitative winter studies on selected species of Corvids in urban green areas. Russian Journal of Ecology 50: 75-79.

Brauze T., Goliasz P., Kurkowski Ł., Stopiński P. 2020 (w druku). Charakterystyka, walory i możliwości ochrony awifauny lęgowej. W: Sewerniak P., Holc J. (red.) Przyroda poligonu toruńskiego Stan badań i problemy ochrony. Wydawnictwo UMK, Toruń: 334-420.

Sewerniak P., Adamska E., Brauze T., Buszko J., Goliasz P., Holc J., Jankowski M., Kamiński D., Kasprzyk K., Kunz M., Kurkowski Ł, Nienartowicz A., Olszewski P., Pawlikowski T., Przystalski A., Rutkowski L., Stopiński P. 2020 (w druku). Problemy ochrony przyrody poligonu oraz wskazówki działań ochronnych. W: Sewerniak P., Holc J. (red.) Przyroda poligonu toruńskiego Stan badań i problemy ochrony. Wydawnictwo UMK, Toruń: 490-514.