Projekty

Nadzór merytoryczny projektu badawczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Ogrodu Zoobotaniczbego w Toruniu – „Tworzenie miejsc lęgowych dla nurogęsia Mergus merganser na obszarze Doliny Dolnej Wisły, w granicach powiatu toruńskiego”.

Koordynator i pomysłodawca projektu „Atlas Ptaków Lęgowych Torunia”, w ramach którego powstanie monografia dotycząca awifauny miasta oraz problemów związanych z ochroną ptaków Torunia.

Koordynator i pomysłodawca „Zimowych liczeń bielika Haliaeetus albicilla, czapli siwej Ardea cinerea i kormorana Phalocrocorax carbo na rzece Wiśle od Włocławka do Bydgoszczy”.

Organizator akcji „Toruń miastem ptaków” mającej na celu zwiększenie liczby dziuplaków poprzez rozwieszanie skrzynek lęgowych przez mieszkańców.

Współautor projektu „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Towarzystwo Przyrodnicze Alauda.

Współpraca w projekcie „Ptasie wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków” dofinansowanego z Programu Operacyjnego PL01 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Współkoordynator Europejskiego Atlasu Ptaków Lęgowych 2013-2017 (European Breeding Bird Atlas, EBBA2) dla regionu Kujawy.